Chief Minister Smt. Vasundhara Raje  during JAN SAMVAD Program at Pipalda  Legislative Assembly area said that this area " PAHALE THA KALA PANI, AB BANA VIKAS KI KAHANI".